Ponúkame Vám vŕtanie studní kalovaním. Pri budovaní vŕtaných studní využívame rozoberateľnú súpravu, a preto sme schopní budovať studne aj na miestach s obmedzeným prístupom. Na odvŕtanie studne nám postačuje priestor 4 x 4m.

Vŕtanie studne

Vŕtanie studne kalovaním je možné realizovať v lokalitách, kde sa nachádzajú štrkopiesky. Pri výbere lokality pre vŕtanú studňu využívame naše dlhoročné skúsenosti a spolupracujeme s hydrogeológom, ktorý dobre pozná geologické a hydrogeologické pomery danej lokality. Studňa sa buduje pomocou rozoberateľnej ručnej vŕtacej súpravy s motorovým navijakom.

Vŕtaná studňa sa začína budovať tak, že sa odvŕta hlinená časť až po štrkové podložie špirálovým vrtákom. Aby sa steny vrtu nezosúvali, používame paženie z oceľových rúr, ktorým zapažíme steny vrtu. Ďalej sa vŕta už vo vnútri paženia, kde sa pomocou kalovačky materiál vynáša von a paženie váhou klesá dolu.

Po vyvŕtaní potrebnej hĺbky sa do vystuženého otvoru spustí plášť studne a pri súčasnom vypĺňaní priestoru medzi plášťom a stenami sa pažnice postupne vytiahnu. Plášť studne tvoria PVC rúry Ø200mm v dolnej časti je štrbinová perforácia cez ktorú vniká voda do studne. Dĺžka a typ perforácie sa volí podľa vyťaženého materiálu a geologických podmienok danej lokality. Každá vŕtaná studňa sa musí odkaliť a odpieskovať, čo je základný predpoklad na montáž čerpadla do novej studne.

Pri každej studni musí byť vykonaný čerpací pokus na základe ktorého budú stanovené podmienky odberu.

Narážaná studňa

Narážaná studňa je najjednoduchším typom studne slúžiacim na zachytávanie podzemnej vody. Narážaná studňa je zhotovená z pozinkovaných oceľových rúr Ø 48mm (6/4“) a je zakončená kovaným narážacím hrotom. Nad narážacím hrotom je rúra perforovaná v dĺžke 1,5m dierami 5 mm. Rúra sa zaráža pomocou strojového baranidla, jednotlivé rúry sú spájané pomocou závitových spojov. Za priaznivých okolností je možné narážané studne budovať max. do hĺbky 20m. Po narazení studne je nutné každú studňu odpieskovať.

Výhody narážanej studne

• studne vhodné pre rodinné domy, záhradky a menšie závlahové systémy
• vhodná na čerpanie ručnou pumpou
• nízka cena na vybudovanie studne
• nižšia cena samonasávacích čerpadiel
• pri budovaní studne nedochádza k poškodeniu okolitého terénu ťažkou technikou a vyťaženým materiálom

Nevýhody narážanej studne

• narážanú studňu je možne budovať len vo vhodných geologických podmienkach, kde sa nachádzajú štrkopiesky
• obmedzená výdatnosť (z narážanej studne je možné odoberať max. 45 l/min vody)
• vyššie riziko že studňa bude pieskovať (nakoľko technológia narážania studní neumožňuje upraviť typ ani veľkosť perforácie pri dokončovaní studne, zvyšuje sa riziko, že studňa bude zabudovaná v podloží s obsahom tzv. tekutých pieskov, ktoré nevidíme, a pieskovanie studne sa nedá odstrániť ani niekoľkonásobným odpieskovánim)
• kratšia životnosť (do 30 rokov hrozí prehrdzavenie rúr)
• možné použiť len ručné alebo samonasávacie čerpadlá (ak je hladina podzemnej vody hlbšie ako 6,5m je nutné pri studni budovať šachtu, do ktorej sa umiestni čerpadlo)

Vŕtaná studňa

Vŕtaná studňa je najrozšírenejším typom studne slúžiacim na zachytávanie podzemnej vody. Vŕtané studne sa budujú od Ø100 – 300mm. Vŕtaná studňa sa používa najmä vtedy, ak je potrebné čerpať vodu z väčších hĺbok ako 8m. K čerpaniu vody zo studne je ideálne použiť ponorné čerpadlo, prípadne povrchové. Avšak pri použití povrchového čerpadla nesmie byť hladina vody nižšie ako 8m od osi čerpadla aj so všetkými stratami v sacom potrubí.

Výstroj vrtu tvorí plášť studne a aktívna časť vrtu (perforácia) umiestnená v zvodnelej vrstve podložia, vrt je ukončený kalníkom. Plášť studne je najčastejšie zhotovený z plastových rúr. Najdôležitejšou časťou vrtu je jeho aktívna časť, ktorá musí zabezpečovať stabilitu vrtu, prítok vody s čo možno najmenšími tlakovými stratami a má zamedzovať vnikaniu jemnozrnných častíc do vrtu. Vnútorný priemer musí umožniť osadenie čerpadla pre plánovaný odber vody. Dĺžka a typ perforácie sa volí podľa vyťaženého materiálu a geologických podmienok danej lokality.

Každá vŕtaná studňa sa musí odkaliť a odpieskovať, čo je základný predpoklad na montáž čerpadla do novej studne. Kalník slúži na usádzanie nečistôt, ktoré vnikli do vrtu.

Výhody vŕtanej studne

• studne vhodné pre rodinné domy, záhradky a väčšie závlahové systémy
• možnosť čerpať vodu z väčších hĺbok (ak je hladina spodnej vody viac ako 8m)
• studňa vhodná na odber väčšieho množstva vody
• studňu možno odvŕtať aj v lokalitách kde sú zlepence alebo uľahlé štrky
• do studne možno použiť ponorné čerpadlo
• čerpanie vody zo studne pomocou ponorného čerpadla je efektívnejšie ako čerpanie samonasávacím čerpadlom (nižšia spotreba elektrickej energie)


Nevýhody vŕtanej studne

• vyššie vstupné náklady na vybudovanie studne a čerpaciu techniku
• pri budovaní studne dochádza k poškodeniu a znečisteniu okolitého terénu vyťaženým materiálom
• malá akumulácia vody v studni